Industry Wire

Geplaatst door Qlik

Bedrijven laten 500 miljoen dollar aan bedrijfskansen liggen door gebrek aan data literacy

Amsterdam, 11 oktober 2018 – Grote bedrijven waarbij een hoger percentage werknemers over de juiste datavaardigheden beschikt, rapporteren een bedrijfswaarde die wel 320 tot 534 miljoen dollar hoger ligt dan die van hun minder vaardige concurrenten. Dit blijkt uit een grootschalig uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek dat in opdracht van Qlik werd uitgevoerd in het kader van het eerder gelanceerde Data Literacy-project.

Corporate data literacy is de mate waarin de werknemers van een bedrijf in staat zijn data te lezen, analyseren en in te zetten bij het nemen van besluiten. Organisaties moeten er niet alleen voor zorgen dat werknemers over de juiste datavaardigheden beschikken, maar dat deze vaardigheden vervolgens ook worden ingezet bij het nemen van besluiten, om zo mee te kunnen doen met de vierde industriële revolutie.

Hoewel er een duidelijk verband bestaat tussen bedrijfswaarde en de mate van data literacy binnen een bedrijf, zit er nog steeds een kloof tussen de mate waarin bedrijven het belang van data literacy erkennen en de manier waarop ze data literacy stimuleren. Hoewel 92% van de managers zich realiseert hoe belangrijk datavaardigheden onder werknemers zijn, geeft slechts 17% aan werknemers daadwerkelijk te stimuleren om hun datavaardigheden te verbeteren.

Corporate data literacy kan financiële prestaties verbeteren
De Data Literacy Index is een model dat bedrijven waardeert op basis van hun beschikbare data en de mogelijkheden om deze data in te zetten voor besluitvorming. Wanneer de indexscore vergeleken wordt met bedrijfsprestaties, blijkt dat bedrijven met een hoge vermelding op de Data Literacy Index een 3-5% hogere bedrijfswaarde hebben. Daar komt nog bij dat een hogere mate van data literacy een ogenschijnlijk positief verband heeft met andere maatstaven voor bedrijfssucces, zoals bruto marge, rendement op activa, rendement op eigen vermogen en rendement op verkoop.

“Het is voor het eerst dat we data literacy op bedrijfsniveau hebben bekeken, waarbij we ons niet alleen gericht hebben op de datavaardigheden van de werknemers, maar ook op de inzet van data bij besluitvorming in de hele organisatie,” zegt Lorin Hitt, professor aan de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania. “Dat is belangrijk, omdat ons onderzoek suggereert dat dit bredere concept van corporate data literacy laat zien dat er een samenhang bestaat tussen een bepaalde bedrijfsvoering en verbeterde financiële prestaties.”

Om de Data Literacy Index op te kunnen stellen werden 604 enterprise managers van over de hele wereld ondervraagd over het gebruik van data door hun bedrijf, en over hun aanpak van data literacy. Het onderzoek werd opgesteld door Wharton wetenschappers en uitgevoerd door PSB Research. Andere belangrijke bevindingen uit het onderzoek zijn:

Bedrijven nog niet bereid tot investeren in brede datakennis
De meerderheid van de managers erkent het belang van datavaardigheden onder werknemers, maar slechts 24% van de werknemers wereldwijd geeft aan zichzelf als ‘data literate’ te bestempelen*.

Deze kenniskloof wordt verder verbreed door het feit dat bedrijven de verantwoordelijkheid voor datavaardigheden bij de individuele werknemer neerleggen. Hoewel twee derde van de ondervraagde bedrijven (63%) meer datavaardige werknemers wil aannemen, lijken bedrijven niet bereid te investeren in de datavaardigheden van de huidige werknemers. Slechts 34% van de bedrijven heeft op dit moment een data literacy trainingstraject, en slechts 36% is bereid een hoger salaris te betalen aan datavaardige werknemers.

Datavaardigheden leiden niet tot meer datagedreven besluitvorming
Vrijwel alle managers erkennen dat data in hun branche een cruciale rol speelt (94%) en onmisbaar is bij besluitvorming (98%). Opvallend genoeg heeft slechts 8% van de ondervraagde bedrijven zijn databeleid in de afgelopen vijf jaar aangepast.

Sterker nog, datagedreven besluitvorming scoort het laagst van de drie dimensies van corporate data literacy. Dat betekent dat zelfs bedrijven met een hoge data literacy-score onder werknemers hun data nog steeds niet optimaal gebruiken.

Europese bedrijven zijn het meest ‘volwassen’ in hun datagebruik
De Europese data literacy-score is hoger dan die van iedere andere regio. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk lopen voorop op het gebied van corporate data literacy. De Verenigde Staten en APAC-regio ontlopen elkaar niet zoveel, hoewel Singapore wereldwijd het beste scoort op data literacy.

Europese managers zien beter in hoe belangrijk data is: 72% bestempelt de waarde van data als ‘zeer belangrijk’. In Azië (60%) en de Verenigde Staten (52%) is dat percentage aanmerkelijk lager.

Amerikaanse managers hebben de meeste veranderingen doorgevoerd in hun databeleid (47% heeft minimaal ‘een paar veranderingen’ doorgevoerd, tegenover 40% in Azië en 36% in Europa). Toch doen zij veel minder om hun werknemers te ondersteunen bij het gebruik van diezelfde data. In de Verenigde Staten worden de minste data literacy-trainingstrajecten opgezet (30%) en slechts 16% van de Amerikaanse bedrijven geeft aan werknemers echt te stimuleren in het werken met data.

Sectoren met een hogere data literacy-score
De verschillen tussen de bedrijfssectoren zijn veel groter dan de onderlinge verschillen tussen landen. Bedrijven in de gezondheidszorg, retailsector of vastgoedbranche scoren het laagst op data literacy (67,1%, 69,2% en 70,7%). Bedrijven in de administratieve, technische en financiële sector scoorden daarentegen veel hoger (81,1%, 80,2% en 77,4%).

*Bron: https://www.qlik.com/us/bi/data-literacy-report

Toelichting door Jordan Morrow, Global Head of Data Literacy bij Qlik:
“Door de opkomst van automatisering, robotica en artificiële intelligentie ligt de vierde industriële revolutie op de loer. Data is de voertaal van die revolutie en bedrijven die de taal machtig zijn gaan er de vruchten van plukken.”

“Hoewel bedrijven zeer uitgesproken zijn over de relevantie en het belang van data literacy voor hun bedrijf, investeren ze niet in datavaardigheden van werknemers en staan ze zo datagedreven besluitvorming in de weg.”

“In slechts 5 jaar gaan we zien wie voorop lopen in deze datarevolutie. De Data Literacy Index is niet alleen bedoeld om mensen wakker te schudden: hij is bedoeld als strijdkreet voor managers die hun marktaandeel moeten verdedigen.”

De Corporate Data Literacy Index is uitgevoerd in opdracht van Qlik in het kader van het eerder gelanceerde Data Literacy-project. Dit project richt zich op een nieuwe, wereldwijde community om de datadiscussie aan te wakkeren en voorziet mensen van de tools die ze nodig hebben om samen een sterke, succesvolle en datavaardige maatschappij neer te zetten. Mede-oprichters zijn onder meer Cognizant, Qlik, Pluralsight, Experian, the Chartered Institute of marketing en Data to the People.

Voor meer informatie over hoe bedrijven hun eigen data literacy-revolutie kunnen starten, zie de website van het Data Literacy Project.

Onderzoeksmethode

Managers onderzoek
Dit onderzoek werd uitgevoerd door PSB Research in de periode van 27 juni tot 18 juli 2018. De geselecteerde managers zijn allemaal afkomstig van beursgenoteerde bedrijven van over de hele wereld, met minimaal 500 werknemers. De bedrijven vertegenwoordigen een brede afspiegeling van sectoren, waaronder de financiële- en bankensector, industrie, retail, transportsector, gezondheidszorg, energie, bouw en communicatie. Er werden in totaal 604 interviews afgenomen, waarvan 200 in de Verenigde Staten en Europa en 204 in Azië.

Corporate Data Literacy-score
Het meetinstrument voor de mate van corporate data literacy is opgesteld door IHS Markit en een professor van de Wharton School. Aan de basis ligt een continuüm gebaseerd op (1) de datavaardigheden van de werknemers (menselijk kapitaal) (2) datagedreven besluitvorming en (3) dispersie van datavaardigheden (hoe wijdverspreid is het gebruik van data door de hele organisatie heen). Een onderzoek is opgezet om de drie dimensies van bedrijfsgeletterdheid te meten. Voor elke vraag werd een schaal ontwikkeld op basis van de categorische antwoorden en de berekende Z-score om de antwoorden voor alle indicatoren te standaardiseren om ze te combineren. De algemene corporate data literacy-score wordt berekend als de som van de drie pijlerscores. Voor de globale steekproef varieert de verdeling van CDL-scores van 0 tot een piek van 100.

Meting van bedrijfsprestaties
De bedrijfswaarde kan worden geïnterpreteerd als het procentuele verschil in bedrijfswaarde van de organisatie voor een verschil van één standaarddeviatie in de corporate data literacy-score, waarbij alle andere activa van het bedrijf onveranderd blijven. De analyse van de prestaties werd voltooid met behulp van openbare financiële gegevens voor de ondervraagde bedrijven. Het resultaat is statistisch significant op conventionele niveaus en consistent met schattingen van prestatieregressies met andere prestatievariabelen.

Over Qlik
Qlik werkt elke dag aan een datavaardige wereld, waar iedereen data in kan zetten om welke uitdaging dan ook op te lossen. Alleen het end-to-end data management en analyseplatform van Qlik brengt alle data uit welke bron binnen een organisatie dan ook samen. Zo kunnen mensen, ongeacht hun vaardigheidsniveau, hun nieuwsgierigheid gebruiken om nieuwe inzichten te verkrijgen. Bedrijven gebruiken Qlik om dieper in het gedrag van hun klanten te duiken, bedrijfsprocessen opnieuw uit te vinden, nieuwe winstmogelijkheden aan te boren en risico’s en beloningen te balanceren. Qlik heeft zijn hoofdkantoor in Radnor, Pennsylvania, en doet zaken in meer dan 100 landen met meer dan 48,000 klanten over de hele wereld.

©2018 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik®, Qlik Sense®, QlikView®, QlikTech®, Qlik Cloud®, Qlik DataMarket®, Qlik Analytics Platform®, Qlik NPrinting®, Qlik Connectors®, Qlik GeoAnalytics®, Qlik Core™ en de QlikTech logo’s zijn handelsmerken van QlikTech International AB die in meerdere landen zijn geregistreerd. Andere merken en logo’s die hierin worden genoemd, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht