Industry Wire

Geplaatst door FME

DATA EN TECHNOLOGIE REDDEN DE ZORG

De technologische ontwikkelingen en de digitalisering in de zorg gaan veel te langzaam. Slechts een klein deel van de medische innovaties komt uiteindelijk op de markt. Innovatieve zorg en e-health blijven vaak steken in kleinschaligheid en innovaties worden geremd door slechte financieringsmogelijkheden in het zorgstelsel. Daarom komt ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME met een Zorgagenda, die morgen door minister van Medische Zorg Bruno Bruins in ontvangst wordt genomen.

De zorgkosten nemen toe; de jaarlijkse zorguitgaven zullen tussen nu en 2040 verdubbelen tot 174 miljard euro. En door de vergrijzing zullen steeds minder werkenden moeten zorgen voor steeds meer ouderen. Deze zogenoemde ‘dubbele vergrijzing’ is een forse opgave voor de zorgsector, die nú al met grote personeelstekorten kampt.

Technologie heeft de oplossingen voor de enorme uitdagingen waar de zorg voor staat. Dezentjé: “Technologie verbetert de kwaliteit van de zorg, ondersteunt de mensen die in de zorg werken en draagt bij aan kostenbesparing. Maar dan moet de overheid er wel voor zorgen dat innovatieve technologieën sneller bij de  patiënten terecht komen dan nu het geval is”.

Financiering

Er zijn nieuwe financierings- en businessmodellen nodig, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. “Integrale financiering tussen de huisarts en de medisch specialist kunnen zorgpaden door de hele zorgketen organiseren en door ‘risk sharing’ kunnen partijen de financieringsrisico’s van zorginnovaties delen”.

Data kan de zorg vernieuwen en verbeteren. Met Artificial Intelligence kunnen we bijvoorbeeld gevaarlijke ziekten eerder opsporen en betere diagnoses stellen. Maar de digitalisering van de zorg gaat te langzaam. Het uitwisselen van gegevens in de zorg wordt gehinderd door versnippering en verschillende standaarden. “Daarom moet de overheid het voortouw nemen om een open en gedeelde data-infrastructuur te creëren. Daarmee krijgen patiënten betere zorg en gaan de zorgkosten omlaag”, zegt Dezentjé.

FME is blij dat het ministerie van VWS gaat werken aan het opstellen van een Nationale Agenda MedTech, de aanbevelingen uit de FME Zorgagenda zijn hiervoor de input. Een werkgroep van vertegenwoordigers van het ministerie en FME en haar MedTech bedrijven komt in dit kader begin december bijeen bij FME.

Zie bijlage: volledige zorgagenda FME

Voorbeelden: Technologie voor betere zorg tegen lagere kosten

1/De ‘e-intensive care unit’ (e-ICU) van Philips vermindert de kosten per patiënt in de Verenigde Staten.

Met deze vorm van telemonitoring worden meerdere bedden via een centrale post in de gaten gehouden, ondersteund door kunstmatige intelligentie. De kostenbesparing komt niet uit de inzet van minder personeel, maar doordat dankzij betere monitoring er minder vaak ingegrepen hoeft te worden. De software van de e-ICU signaleert namelijk, met behulp van algoritmen, welke patiënten op de afdeling het hoogste risico op achteruitgang hebben. Hierdoor zijn verpleegkundigen in staat deze patiënten kwalitatief betere zorg te verlenen. Daarmee is dit ‘high tech’ in combinatie met ‘high touch’ (veel persoonlijk contact).

2/ Met een innovatie van Abbott de CardioMEMS, kan de cardioloog patiënten op afstand volgen met behulp van een geïmplanteerde sensor en indien nodig preventief ingrijpen. Door de patiënt actief te monitoren weet de cardioloog of er bijvoorbeeld een verandering van medicatie nodig is. Het ErasmusMC verwacht het aantal ziekenhuisopnames zo drastisch te kunnen verminderen en de kwaliteit van leven te kunnen verbeteren.

Jaarlijks zijn er meer dan 30.000 ziekenhuisopnames voor hartfalen. De kosten hiervan bedragen meer dan 100 miljoen euro.

Voorbeeld financieringsmodel

Diabeter, een dochteronderneming van Medtronic, en verzekeringsmaatschappij Zilveren Kruis hebben een unieke manier van financiering voor de zorg voor diabetes patiënten in het leven geroepen. Aan de hand van een integraal tarief krijgt Diabeter de vrijheid om zelf te bepalen welke zorg en welke behandelmethode het beste aansluit bij de patiënt. Als Diabeter hiermee positieve resultaten behaalt, staat daar een beloning tegenover van Zilveren Kruis tegenover. Diabeter investeert die in het verder verbeteren van de zorg. In plaats van afspraken over de te leveren zorg wordt zo de nadruk gelegd op het creëren van zoveel mogelijk waarde en de beste uitkomsten voor de patiënt. Dit is een wereldwijde primeur op het gebied van Value Based Healthcare.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht