Industry Wire

Geplaatst door Bamboo Brands B.V.

IRI Worldwide en Bamboo Brands starten samenwerking

IRI en Bamboo Brands starten samenwerking om innovatiekracht fabrikanten te verbeteren

Zaltbommel, 25 februari 2021 – 80% van alle introducties faalt en leidt daarmee niet tot categorie groei. Dit kan beter volgens Paul van de Ven, Business development consultant IRI en Theo Toering, Founder Bamboo Brands. IRI en Bamboo Brands zijn daarom een samenwerking gestart met als doel de slaagkans van innovaties te verhogen.

Bijdrage top 20 grootste innovaties neemt af
Innovatie is een groeidrijver voor zowel retailers als fabrikanten. Echter het resultaat van ‘het instrument innovatie’ is de laatste 20 jaar sterk afgenomen. Tijd voor verandering, menen de beide bedrijven.

Bundeling van krachten
IRI ziet een duidelijke meerwaarde in de samenwerking met Bamboo Brands. “Onze gezamenlijke kennis en retailer netwerk, de grote hoeveelheid marktdata van IRI en de marketing en innovatie expertise van Europees empirisch onderzoek van Bamboo Brands, is volgens ons een logische fit om samen op te trekken”, aldus Paul van de Ven, Business Development Consultant bij IRI. Innovatieprojecten zijn tijdrovend, kostbaar en de faalkans is groot. Theo Toering, Founder van Bamboo Brands, legt uit dat dit helemaal niet zo hoeft te zijn. Innovaties in een vroeg stadium kwalitatief, dan wel kwantitatief instore in supermarkten te testen, geeft een duidelijk inzicht in de faalkans. De foutmarges worden uit het proces gehaald waardoor de fabrikant zijn innovatiekracht significant kan verbeteren. Daarnaast wordt het innovatieproces ook nog eens duurzaam gemaakt door deze aanpak, want obsoletes behoren vanaf nu tot het verleden omdat falende innovaties niet geïntroduceerd worden.
“De samenwerking met IRI helpt ons om modelmatig nog betere categorie assumpties te doen over wat de introductie teweegbrengt. Dit laatste is met name ook relevant voor andere landen in Europa waar Bamboo Brands actief is. Naast Nederland kunnen we daardoor ook andere landen nog beter bedienen met solide business assumpties rondom innovatie.

Over IRI
IRI Nederland is een vooraanstaande aanbieder van marktinformatie, marktinzichten en consultancy diensten op het gebied van FMCG en Retail. IRI levert naast marktgegevens vooral ook advies, Shopper studies en Analytische studies, met het uiteindelijke doel om onze klanten te helpen groeien in een uitdagende markt. Meer informatie is te vinden op www.IRIworldwide.nl. Daar treft u ook diverse rapporten aan die gratis te downloaden zijn.

Over Bamboo Brands
Bamboo Brands is expert op het gebied van instore market assessments in Europa. In de meeste Europese landen kan zowel kwalitatief als kwantitatief getest worden. Bamboo Brands kan de slagingskans van een innovatie solide onderbouwen met empirisch onderzoek. Vroeg in het traject blijkt dus of het verstandig is om verder te gaan met een innovatie, of dat het beter is om op andere innovaties te richten.

//////////////////////////////////////////////////////
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Paul van de Ven, Business Development Consultant IRI Nederland (06-22908172) of Theo Toering, Founder Bamboo Brands (06-41741990)

PRESS RELEASE

IRI and Bamboo Brands start cooperation to improve innovation strength of food manufacturers

Zaltbommel, 22 February 2021 – 80% of all introductions fail and therefore do not lead to category growth. This could be improved, according to Paul van de Ven, Business development consultant IRI and Theo Toering, Founder Bamboo Brands. IRI and Bamboo Brands have therefore started a collaboration with the aim of increasing the success rate of innovations.

Contribution top 20 biggest innovations is decreasing
Innovation is a growth driver for both retailers and manufacturers. However, the result of “the innovation instrument” has declined sharply over the past 20 years. Time for a change, both companies believe.

Joining forces
IRI sees clear added value in the collaboration with Bamboo Brands. “Our joint knowledge and retailer network, the large amount of market data from IRI and the marketing and innovation expertise of European empirical research from Bamboo Brands, is a logical fit to work together,” says Paul van de Ven, Business Development Consultant at IRI. Innovation projects are time-consuming, expensive and the risk of failure is high.

Theo Toering, Founder of Bamboo Brands, explains that this doesn’t have to be the case at all. Testing innovations qualitatively or quantitatively in-store in supermarkets at an early stage provides a clear insight into the probability of failure. The error margins are removed from the process, so that the manufacturer can significantly improve its innovative strength. In addition, the innovation process is also made sustainable by this approach, because obsoletes are now a thing of the past because failing innovations are not introduced.

“The collaboration with IRI helps us to make even better category assumptions on a model basis about what the introduction will bring about. The latter is particularly relevant for other countries in Europe where Bamboo Brands is active. In addition to the Netherlands, we can also serve other countries even better with solid business assumptions regarding innovation.
About IRI
IRI Nederland is a leading provider of market information, market insights and consultancy services in the field of FMCG and Retail. In addition to market data, IRI mainly provides advice, Shopper studies and Analytical studies, with the ultimate goal of helping our customers grow in a challenging market. More information can be found at www.IRIworldwide.nl. There you will also find various reports that can be downloaded for free.

About Bamboo Brands
Bamboo Brands is an expert in instore market assessments in Europe. In most European countries it is possible to test both qualitatively and quantitatively. Bamboo Brands can solidly substantiate the chances of success of an innovation with empirical research. So early in the process it becomes clear whether it is sensible to continue with an innovation, or whether it is better to focus on other innovations.
//////////////////////////////////////////////////////////// ////
Note for editors:
For more information about this press release, please contact: Paul van de Ven, Business Development Consultant IRI Nederland (06-22908172) or Theo Toering, Founder Bamboo Brands (06-41741990)

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht