Industry Wire

Geplaatst door Cyber Security Raad

“De digitale toekomst van Nederland is in het geding”

Onderwijs en bedrijfsleven geven te weinig aandacht aan cybersecurity

“De digitale toekomst van Nederland is in het geding”

Het is van groot belang dat Nederland in onderwijs en bedrijfsleven meer aandacht geeft aan het thema cybersecurity. De digitale toekomst van Nederland is in het geding en dat kan gevolgen hebben voor onze positie als een van de meest concurrerende economieën in de wereld.

Dat stelt de Cyber Security Raad in zijn ‘advies over cybersecurity in onderwijs en bedrijfsleven’, dat vandaag door co-voorzitter Eelco Blok werd overhandigd aan Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Schoof nam het advies namens staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhoff, in ontvangst. Het advies is mede gericht aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker.

Gebrek aan cybersecurity

Dat de digitale toekomst van Nederland in het geding is, heeft onder andere te maken met een tekort aan cybersecurity-professionals en een gebrek aan aandacht voor cybersecurity in het basis- en voortgezet onderwijs.
Uit onderzoek van het WODC (‘Arbeidsmarkt voor Cyber Security Professionals’) blijkt dat er op dit moment al een kwalitatief tekort is aan goede cybersecurity-professionals en dat er een kwantitatief tekort dreigt. Ook sluiten de arbeidsmarkt en de opleidingswereld onvoldoende op elkaar aan, waardoor de kwaliteit van cybersecurity-professionals onder druk blijft staan.
Cybersecurity is een onderbelicht aspect in het Nederlandse onderwijs. Er is onvoldoende aandacht voor algemene cybersecurity-kennis en -kunde bij jongeren en competenties die hen in staat stellen actief en bewust veilig deel te nemen aan de digitale samenleving. Deze nalatigheid kan Nederland zich niet veroorloven.

Het advies van de Cyber Security Raad heeft tot doel dat Nederland beschikt over voldoende en juist gekwalificeerde cybersecurity-professionals en dat Nederlandse jongeren goed voorbereid worden op hun digitale toekomst door digitale geletterdheid en cybersecurity onderdeel te laten uitmaken van het onderwijscurriculum. Het gaat dan om de gehele keten van basis- tot beroepsonderwijs.

Digitaal vaardigheidsbewijs

Om er voor te zorgen dat er voldoende cybersecurity-professionals met de juiste competenties zijn, moet vroegtijdig begonnen worden met het interesseren van potentiële professionals en het ontwikkelen van de juiste vaardigheden. Bedrijven moeten zich beter bekwamen in het stellen van de juiste eisen, het ontwikkelen van cybersecurity-competenties, het formuleren van heldere functieomschrijvingen en het creëren van loopbaanmogelijkheden. Bedrijfsleven en onderwijs dienen vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten, zodat professionals weten wat er van hen verwacht wordt en zij het cybersecurity-niveau in Nederland daadwerkelijk kunnen verhogen. Om jongeren voor te bereiden op een verantwoord en veilig digitaal leven, dienen zij zo vroeg mogelijk te leren omgaan met ICT, digitale media en (persoonlijke) digitale informatie. Dit zou moeten uitmonden in een digitaal vaardigheidsbewijs voor jongeren. Leraren worden daarvoor bijgeschoold en gecoacht door experts uit het bedrijfsleven. Onderwijs en bedrijfsleven moeten daarvoor meer dan nu het geval is de handen ineenslaan.

De Cyber Security Raad roept beide bewindslieden op maatregelen te treffen, om zodoende de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving tegen cyber-dreigingen te vergroten en de economische positie van Nederland veilig te stellen.

Over de Cyber Security Raad

De Cyber Security Raad (CSR) is het onafhankelijke en strategische adviesorgaan van het Kabinet als het gaat om cybersecurity in Nederland. De Raad is toekomstgericht en adviseert onder andere over nieuwe cybersecurity ontwikkelingen en dreigingen die op Nederland afkomen. De leden van de Raad zijn hooggeplaatste vertegenwoordigers uit de publieke, private en wetenschappelijke sector. Door deze publiek-private-wetenschappelijke samenstelling bekijkt de CSR de nationaal strategische cybersecurity-uitdagingen vanuit meerdere invalshoeken en worden gewogen adviezen aan het Kabinet gegeven.

De leden van de Cyber Security Raad zijn:

Private sector
– Dhr. drs. E. Blok (co-voorzitter) – Voorzitter Raad van Bestuur en CEO van KPN, lid van CSR namens VNO-NCW
– Dhr. B. Hogendoorn – CEO Hewlett Packerd Nederland, lid van CSR namens Nederland-ICT
– Dhr. M. Krom – CIO PostNL, lid van CSR namens CIO Platform
– Mw. T. Netelenbos – Voorzitter ECP
– Dhr. J. Nijhuis – CEO Schiphol Group, lid van CSR namens sector Vervoer
– Dhr. Ir. B.G.M. Voorhorst – COO TenneT, lid van CSR namens de Vitale Infrastructuur

Publieke sector
– Dhr. drs. H.W.M. Schoof (co-voorzitter)– Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
– Dhr. Mr. R.A.C. Bertholee – Directeur-Generaal Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
– Dhr. Mr. G.W. Van der Burg – lid van het College van procureurs-generaal, lid van CSR namens Openbaar Ministerie
– Dhr. drs. M.E.P. Dierikx – directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging bij het ministerie van Economische Zaken, lid van CSR namens Ministerie van Economische Zaken
– Dhr. drs. H.B. Eenhoorn – Digicommissaris
– Dhr. D.G.T.M. Heerschop – CIO Nationale Politie
– Dhr. Dr. S.J.G. Reyn – Directeur Integraal Beleid Ministerie van Defensie, lid van CSR namens Ministerie van Defensie

Wetenschappelijke sector
– Mw. Dr. B. Van den Berg – Universitair Hoofddocent Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Metajuridica, eLaw@Leidene
– Dhr. Prof. Dr. M.J.G. Van Eeten – Hoogleraar Technische Bestuurskunde TU Delft
– Dhr. Prof. Dr. B.P.F. Jacobs – Hoogleraar Computerbeveiliging Radboud Universiteit Nijmegen
– Mw. Prof. mr. E.M.L. Moerel – Senior Of Counsel Morrison & Foerster LLP, Hoogleraar Universiteit Tilburg

Fotocredit: Sjoerd van der Hucht

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht