Industry Wire

Geplaatst door COREON

Nieuwe gedragscode voor privacy in gezondheidsonderzoek in de maak

Miljoenen mensen helpen met hun gegevens het gezondheidsonderzoek vooruit. Daarbij moeten zij erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens vertrouwelijk blijven en dat het gebruik ervan bijdraagt aan verbeteringen in de gezondheid en zorg. De Gedragscode Gezondheidsonderzoek geeft onderzoekers sinds 2004 regels waarmee ze verantwoord om kunnen gaan met persoonlijke gegevens. Die regels zijn echter dringend aan herziening toe. COREON, de Commissie Regelgeving in Onderzoek van de Federatie van medisch-wetenschappelijke verenigingen, heeft daarom het initiatief genomen om de Gedragscode Gezondheidsonderzoek te gaan herzien.

Een nieuwe gedragscode is dringend nodig. Nieuwe privacywetgeving heeft voor veel onduidelijkheid in het onderzoek gezorgd, en allerlei nieuwe onderzoeksvormen en -technieken zijn in opkomst. Denk maar aan het verzamelen van gegevens via apps, genetica en artificial intelligence. De gedragscode geeft een praktische vertaling van de wettelijke en ethische kaders voor verwerking van persoonsgegevens in richtlijnen voor onderzoekers. Dat is niet alleen voor de onderzoekers van belang, maar ook voor betrokkenen, zoals patiënten en onderzoeksdeelnemers. Naast COREON zullen ook andere organisaties die betrokken zijn bij gezondheidsonderzoek betrokken worden bij de ontwikkeling van de code.

Voor het herzien van de gedragscode is door COREON een kerngroep gevormd van juristen, ethici, een functionaris gegevensbescherming en onderzoekers. De MLC Foundation biedt daarbij inhoudelijke en organisatorische begeleiding. Een klankbordgroep met brede vertegenwoordiging van betrokken organisaties en belanghebbenden zal op onderdelen commentaar leveren. Medio 2020 volgt een openbare consultatieronde over een concept van de Gedragscode. Tijdens het proces wordt regelmatig overlegd met de Autoriteit Persoonsgegevens. De Gedragscode wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 afgerond en gepubliceerd. Daarna zijn de betrokken organisaties samen met COREON verantwoordelijk voor de invoering en naleving van de Gedragscode. De herziening wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Voor meer informatie, zie https://www.coreon.org/codegoedgedrag/

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht