-

Btw en buitenlandbezorging: complex, maar ook kansen

Als een webshop de goederen vanuit een Nederlands magazijn levert, zijn deze leveringen als uitgangspunt belast met 21 procent Nederlandse btw.

Als een webshop ook naar het buitenland bezorgt, krijgt de webshop onder bepaalde voorwaarden te maken met buitenlandse btw-verplichtingen. De btw-regelgeving biedt echter ook kansen om een financieel voordeel te behalen. In deze bijdrage ga ik alleen in op leveringen aan particulieren, tenzij expliciet anders vermeld.

Hoofdregel: Nederlandse btw

In de btw-regelgeving zijn regels opgenomen om te bepalen met de btw van welk land een goederenlevering belast is. Volgens deze regelgeving is een levering, waarbij de webshop het product ook bezorgt, belast met de btw van het land waar het vervoer/transport aanvangt.

Wordt het product niet bezorgd, dan is de levering belast met de btw van het land waar het product is op het moment dat het wordt geleverd.

Kort gezegd komt het erop neer dat producten die vanuit een Nederlands magazijn worden geleverd, in beginsel belast zijn met Nederlandse btw. Als de webshop het geleverde product ook installeert, gelden overigens andere regels. Deze regels laat ik in deze bijdrage buiten beschouwing.

Btw-tarief

Als de levering belast is met Nederlandse btw, geldt als uitgangspunt een btw-tarief van 21%. Bepaalde producten vallen onder het verlaagde btw-tarief van 6%. Voorbeelden zijn boeken (voor boeken die gedownload worden geldt het reguliere btw-tarief van 21%), eten, non-alcoholische dranken en geneesmiddelen.

Als een webshop naast de levering ook de bezorging regelt, kan de webshop voor de bezorgkosten hetzelfde btw-tarief toepassen als het btw-tarief dat op de bezorgde producten van toepassing is. Voorzover producten worden geleverd die belast zijn met 6% btw, zijn dan ook de bezorgkosten belast met 6% btw.

Factuurvereisten

Webshops hoeven aan particulieren in beginsel geen facturen te sturen die voldoen aan de wettelijke factuurvereisten.

Bezorging in het buitenland

Als een webshop vanuit Nederland producten bezorgt in het buitenland, krijgt de webshop onder voorwaarden te maken met buitenlandse btw-verplichtingen.

Drempelbedragen

Als een webshop in een bepaald kalenderjaar vanuit Nederland voor meer dan een bepaald bedrag naar een ander EU-land heeft geleverd, zijn de leveringen vanaf dat moment (en het daaropvolgende jaar) belast met de btw van het land waar de goederen aankomen.

De btw-regelgeving biedt de EU-lidstaten de mogelijkheid om drempelbedragen te hanteren tussen de € 35.000 (ex btw) en € 100.000 (ex btw). Zo kent Duitsland een drempelbedrag van € 100.000, terwijl België een drempelbedrag kent van € 35.000.

Als een webshop bijvoorbeeld in een kalenderjaar voor meer dan € 35.000 levert naar België (ongeacht waar de koper woont), zijn de leveringen vanaf dat moment – en het daarop volgende kalenderjaar – belast met Belgische btw. Als voor leveringen naar Duitsland de grens van € 100.000 nog niet is overschreden, zijn de leveringen naar Duitsland op basis van de hoofdregel nog steeds belast met Nederlandse btw. Per EU-land moet worden vastgesteld of de drempel is overschreden.

Keuze

Als voor leveringen naar een bepaald EU-land het drempelbedrag van dat land nog niet is overschreden, kan de webshop er wel al voor kiezen om met de btw van dat land te factureren. Dit is bijvoorbeeld voordelig als dat land een lager btw-tarief kent dan Nederland. Deze keuze moet de webshop wel vooraf kenbaar hebben gemaakt aan zijn Belastingdienst via het indienen van een schriftelijk verzoek.

In Duitsland geldt een regulier btw-tarief van 19%, 2% lager dan in Nederland. Als een webshop voor de Nederlandse en Duitse markt gelijke prijzen (inclusief btw) hanteert, is het dus voordeling om voor leveringen naar Duitsland te kiezen om met Duitse btw te factureren. Ook als de drempel van € 100.000 nog niet is overschreden. De webshop houdt dan netto 2% meer over.

Accijnsgoederen

Voor de levering van accijnsgoederen, zoals alcoholische dranken en tabaksproducten, gelden overigens geen drempelbedragen. Als deze producten vanuit Nederland naar een ander EU-land worden bezorgd, is de levering altijd belast met de btw van het land waar de producten aankomen.

Gevolgen

Als de levering belast is met de btw van een ander EU-land, moet de webshop de verschuldigde btw aan de Belastingdienst van dat land voldoen. Hiervoor is het nodig dat de webshop een btw-nummer van het EU-land van aankomst aanvraagt. Vervolgens moet de webshop periodiek btw-aangiften indienen in dat land en de verschuldigde btw voldoen.

De webshop moet er rekening mee houden dat andere landen een ander format hanteren van de btw-aangifte en dat de btw-aangifte vaak ook in de lokale taal is opgesteld.

Daarnaast kunnen landen ook afwijkende indienings- en betaaltermijnen hanteren en andere btw-tarieven (voor bepaalde producten).

Tot slot moet de webshop bij de hiervoor genoemde verkopen ook facturen (en creditfacturen) sturen die voldoen aan de wettelijke factuurvereisten. Ook hier geldt dat de factuurvereisten per land op onderdelen kunnen verschillen.

Direct shipments

In de praktijk komen ook zogenoemde direct shipments voor. Dit is een situatie waarbij de webshop goederen inkoopt bij een leverancier, en het product direct vanuit de leverancier bij de klant wordt bezorgd. Bij direct shipments zal per situatie de btw-behandeling vastgesteld moeten worden om btw-risico’s te vermijden.

Als een webshop bijvoorbeeld een product inkoopt bij een Duitse leverancier, waarbij het product vanuit Duitsland direct naar een Duitse of Belgische afnemer (particulier) wordt verzonden, leidt dit bijna altijd tot een Duitse of Belgische btw-registratie voor de webshop. Door vooraf de btw-behandeling vast te stellen, kan nog worden geïnventariseerd of nadelige compliance verplichtingen op een bepaalde manier voorkomen kunnen worden.

Leveringen aan ondernemers

Als een webshop vanuit Nederland producten aan btw-ondernemers levert, waarbij de producten naar een ander EU-land worden verzonden/vervoerd, zijn deze leveringen eveneens volgens de eerder genoemde hoofdregel belast met Nederlandse btw. Onder voorwaarden kan de webshop dan echter met 0% btw factureren. Voor leveringen aan ondernemers waarbij het product naar het buitenland wordt vervoerd, gelden dan ook andere regels dan in de situatie dat de koper een particulier is. Ook voor leveringen naar particulieren, waarbij het product in plaats van naar een EU-land naar een non EU-land wordt vervoerd, gelden afwijkende regels.

Tot slot

Om btw risico’s te vermijden en om btw-kansen te benutten is het derhalve van belang om tijdig de btw-administratie op een juiste en adequate wijze in te richten en te toetsen aan lokale regelgeving. De btw-regelgeving is op dit onderdeel complexer dan vaak gedacht. Door de btw-behandeling tijdig vast te stellen, kunnen echter ook kansen worden geïdentificeerd.

Deel dit bericht

1 Reactie

W.C. van Hoeven

e-commerce

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond