-

De nieuwe Europese wet databescherming (GDPR): tien veranderingen

Op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR), de nieuwe Europese wet voor databescherming, in werking. Dit heeft gevolgen voor Europese marketeers en marketeers die gegevens verwerken van Europese consumenten. De nieuwe wet verscherpt regels uit de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens, maar voegt ook een aantal nieuwe verplichtingen toe. Wat verandert er dan concreet voor marketeers?

 1. Toepassing

De GDPR is niet alleen van toepassing op Europese organisaties die persoonsgegevens (laten) verwerken. De wet geldt ook voor organisaties die niet in de EU zijn gevestigd, maar wel persoonsgegevens (laten) verwerken van EU inwoners. Ook is het begrip ‘persoonsgegevens’ ge-update naar: ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Dit wil zeggen: wanneer een persoon met behulp van een (online) identificator geïdentificeerd kan worden, of geïsoleerd kan worden uit een groep  (‘single-out’). Een identificator is bijvoorbeeld een naam of kenteken, maar ook een online nickname of een IP-adres.

Actie: Beoordeel of de GDPR op jouw organisatie en eventueel zuster-, of dochterorganisaties van toepassing is en breng de datastromen binnen jouw organisatie in kaart.

 1. Toestemming

Naast vrij, specifiek en op informatie berust, moet toestemming onder de GDPR ook een ‘ondubbelzinnige’ wilsuiting zijn. Dit houdt onder andere in dat toestemming uit een actieve handeling moet bestaan; geen vooraf aangevinkte hokjes meer. De vraag om toestemming te geven moet duidelijk en begrijpelijk zijn en in eenvoudige taal worden gepresenteerd. Als er toestemming voor meerdere doeleinden wordt gevraagd, dan moet daarvoor apart toestemming worden gevraagd. Als organisatie moet je uiteindelijk kunnen bewijzen dat de betrokkene toestemming heeft gegeven. De betrokkene heeft ten alle tijde het recht de toestemming in te trekken, en moet daar ook op worden gewezen.

Actie: Waar vraagt jouw organisatie toestemming aan betrokkenen voor een verwerking? En, waar zou jouw organisatie wellicht nog meer toestemming moeten vragen? Is deze toestemming ‘ondubbelzinnig’? Ga ook na hoe de gegeven toestemming wordt vastgelegd: kun jij bewijzen dat rechtmatig toestemming is verkregen?

 1. Verwerkingsbeginselen

De GDPR introduceert kernbeginselen waaraan alle verwerkingen van persoonsgegevens moeten voldoen:

 • persoonsgegevens moeten op behoorlijke, rechtmatige en transparante manier worden verwerkt;
 • persoonsgegevens mogen alleen voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven doel worden verwerkt;
 • alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel mogen worden verwekt;
 • gegevens moeten correct en actueel zijn;
 • als identificatie niet meer noodzakelijk is voor het doel, dan moeten de persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, en;
 • de persoonsgegevens moeten worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen.

Actie: De verantwoordelijke, bijvoorbeeld de opdrachtgever, moet kunnen bewijzen dat wordt voldaan aan deze verwerkingsbeginselen. De verantwoordelijke kan hier natuurlijk afspraken over maken met de bewerker, bijvoorbeeld een dienstverlener (zie ook punt 7). Beoordeel of het privacy en datasecurity beleid van jouw organisatie in lijn is met de GDPR. 

 1. Rechten van betrokkene

Transparantie staat voorop: de betrokkene moet geïnformeerd worden over wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. Alles moet in eenvoudige en duidelijke taal worden gecommuniceerd. Naast het bekende recht op verzet, inzage en rectificatie, heeft de betrokkene onder de GDPR ook het recht om vergeten te worden, het recht op overdraagbaarheid van zijn data (ook wel: dataportabiliteit), het recht de verwerking te beperken en het recht bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen. De betrokkene heeft ten alle tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden. Als de betrokkene een dergelijk bezwaar indient, dan mogen zijn gegevens niet meer voor marketing doeleinden worden verwerkt.

Actie: Pas het privacy statement van jouw organisatie aan en bedenk welke processen binnen jouw organisatie moeten worden aangepast om de rechten van betrokkenen te waarborgen.

 1. Administratieplicht

Als organisatie moet je kunnen aantonen dat je voldoet aan alle verplichtingen uit de GDPR. Denk hierbij aan de toestemming, gegeven informatie, rechten van betrokkenen, beveiliging van gegevens, minimalisatie van de verwerkingen en afspraken met bewerkers. Dus: een gigantische compliance exercitie! Kernbegrippen hierbij zijn ‘privacy by design’: een systeem is ontworpen om de privacy van betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen. En ‘privacy by default’: de standaardinstellingen van het systeem zijn zo privacyvriendelijk mogelijk en er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk.

Actie: Ga na welke rol jouw organisatie speelt en welke verantwoordelijkheden je hebt. Zet een documentatiesysteem op om aan te kunnen tonen dat jouw organisatie aan haar verplichtingen voldoet.

 1. Profilering

Betrokkenen hebben het recht om niet te worden onderworpen aan profilering als daar rechtsgevolgen aan zijn verbonden of wanneer het besluit hem in ‘aanmerkelijke mate treft’. Wat dit laatste betekent in de praktijk is nog onduidelijk. Het recht van bezwaar bij marketingdoeleinden -zoals onder [4] toegelicht- blijft ook bij profilering gelden.

Actie: Doet jouw organisatie aan profilering? Ga dan na wat de impact voor betrokkenen is, wees transparant over de doeleinden en wijs betrokkenen op hun rechten.

 1. Inschakelen bewerker

Net als onder de Wbp is het onder de GDPR verplicht om een overeenkomst af te sluiten met bewerkers. Nieuw is echter dat de GDPR een aantal verplichte onderdelen van deze overeenkomst noemt, waaronder:

 • het doel van de verwerking;
 • het soort persoonsgegevens dat wordt verwerkt;
 • de categorieën van betrokkenen;
 • dat passende beveiligingsmaatregelen zullen worden genomen;
 • dat de bewerker meewerkt aan audits om te controleren of de bewerker zich aan alle verplichtingen houdt, en;
 • na afloop van de verwerking vernietiging of retourneren van de persoonsgegevens aan de verantwoordelijke.

Ook mag de bewerker niet meer een derde partij inschakelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke.

Actie: Ga na welke bewerkers je organisatie inschakelt en welke afspraken er op dit moment vastliggen. Zijn de verplichtingen uit de GDPR voldoende gewaarborgd?  

 1. Privacy Impact Assessment (PIA)

In het Nederlands een ‘gegevensbeschermingseffectbeoordeling’ is een beoordeling om het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens in kaart te brengen. Deze beoordeling is met name verplicht wanneer er bij de verwerking nieuwe technologieën worden gebruikt en er, gelet op de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking een hoog risico is. Een PIA is in ieder geval verplicht bij profilering indien die profilering een besluit met een rechtsgevolg tot gevolg heeft of de betrokkene ‘wezenlijk treft’. Ook hier is nog onduidelijk wat dit laatste in de praktijk betekent.

Actie: Breng in kaart wat het privacyrisico is voor de betrokkenen van wie je organisatie persoonsgegevens verwerkt.

 1. Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 kennen we in Nederland de meldplicht datalekken. Deze meldplicht blijft onder de GDPR nagenoeg gelijk. Nieuw is dat de bewerker onder de GDPR verplicht is een datalek te melden aan de verantwoordelijke (bijvoorbeeld de opdrachtgever) en dat er pas een melding bij de toezichthouder hoeft te worden gedaan als er daadwerkelijk een lek heeft plaatsgevonden. Onder de Wbp moet er al een melding worden gedaan als niet kan worden uitgesloten dat er een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens kan plaatsvinden.

Actie: Stel een protocol datalekken op, passend bij jouw organisatie.

 1. Overtredingen en sancties

De GDPR maakt het voor de Autoriteit Persoonsgegevens mogelijk hogere boetes op te leggen. De maximumboete (bijvoorbeeld voor het niet rechtmatig verkrijgen van toestemming of niet voldoen aan regels omtrent data-uitwisseling met niet EU-landen) is 20 miljoen euro of vier procent van de wereldwijde omzet.

Actie: Opzetten van compliance procedure en adequate processen, inclusief training van personeel, om zodoende te kunnen bewijzen dat jouw organisatie voldoet aan de GDPR.

Over de praktische toepassing en implementatie van de GDPR is nog veel onduidelijk. DDMA houdt de ontwikkelingen voor haar leden in de gaten en stelt documentatie beschikbaar omtrent relevante onderwerpen.

Deel dit bericht

10 Reacties

Jonna Fassbender - van den Dungen

Heldere opsomming, Sanne. Gelukkig zijn er enkele visionairs die deze 10 veranderingen gedeeltelijk al jaren geleden aan zagen komen, waaronder Neelie Kroes en Marcel van Galen van Digital Me. Het is nu de uitdaging om niet vanuit angst te opereren maar vanuit mogelijkheden en samenwerkingen, om zo de ‘user’ controle (terug) te geven over zijn of haar data en het vertrouwen om data te gebruiken op een manier die bij hem/haar past en die het leven juist gemakkelijker maakt. Tijd van irrelevante aanbevelingen en vervelende retargeting is nabij. Lang leve relavantie.

Rob Bovenlander - Kerkelijke organisatie

Vraag: Zijn kerkelijke genootschappen en sportverenigingen ook onderworpen aan GDPR ?

Gé Brander - SQLBrander.com B.V.

Geldt deze wet alleen voor business to consumer of ook bij business to business?

Koos Mosterd - NTCP8

Helaas is een groot misverstand dat de GDPR wetgeving pas vanaf mei 2018 van kracht zou zijn. Dat is de datum waarop de autoriteiten per EU land actief op naleving gaan controleren, maar de wetgeving is nu al van toepassing (o.a. 6 principles) en werd dat toen de wet werd aangenomen. Er is wel sprake van een ‘grace period’ vanuit de autoriteiten, maar:

Een ‘EU Subject’ waarvan PI is verzamelt kan nu al een beroep doen op de wet en op zijn/haar 8 ‘rights’, zoals ‘right to be forgotten/restrict processing’, ‘right to access’, et cetera. Als een grote groep consumenten ineens zouden besluiten dat bij u te doen, bedenk dan wat daarvan de consequenties zouden zijn. U moet dan kunnen handelen conform de eisen van de GDPR/AVG.

Zaak dus om niet te wachten tot mei 2018.

Koos Mosterd - NTCP8.com

In antwoord op Gé Brander: Het maakt in principe niet uit of het B2C of B2B is. Persoonlijke Informatie (PI) is duidelijk omschreven in de GDPR. Hoewel in B2B de PI informatie vaak beperkter is, is die er wel. Echter zal iemand ook handelen in functie van zijn rol voor een bedrijf. Tekent ‘Jan Janssen’ dus een overeenkomt als medewerker van bedrijf X, dan is het niet zo dat die informatie vernietigd moet worden onder het principe ‘right to be forgotten’. J. Janssen handelde immers voor bedrijf X en het document heeft een wettelijke/administratieve rol voor bedrijf X. Er ligt daarin dus wel nuance. Maar bekijk zeker ook in de B2B communicatie wel a) wat voor/of je info echt nodig hebt b) of het toch PI is. GDPR raakt B2B immers ook.

Hoe transparanter je kunt zijn over wat je van iemand aan data verzamelt, hoe kleiner de kans dat er problemen ontstaan. Een concept/afsprakenstelsel zoals dat van Qiy lost het probleem helemaal op: de data subject is zelf in control.

Anna

Beste Sanne,

Ik vraag mij af wat gezien wordt als een “bewijs” voor het verkregen hebben van toestemming. Wij werken met respondenten die zich inschrijven in een panel. Wij vragen hen toestemming voor het verwerken van gegevens en in sommige gevallen vragen wij hen toestemming voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Hoe kunnen we bewijzen dat respondenten die toestemming hebben gegeven? Voorheen deden we dit door een IP adres te registreren maar hiervoor moet je op zichzelf ook weer om toestemming vragen. Heb je een advies hierover?

Bedankt!

Groet,

Anna van Waveren

Tim de Hoog

Hoi Anna,

Je zou de respondenten kunnen vragen om een vinkje te zetten waarmee ze bewust toestemming geven voor het verzamelen van bijzondere gegevens.

Als voorbeeld kan je kijken naar het registratieproces voor een webwinkel. Je moet dan bewust aangegeven dat je akkoord gaat met het ontvangen van een nieuwsbrief.

Dit vinkje kan je dan registreren in een database voor later gebruik. Volgens mij voldoe je dan aan de GDPR.

Gr,

Tim de Hoog

Ruud Arends - futurecrafts2003

gelden deze regels als je bijv je in een ander werelddeel zit en reageert op iets wat je leest?

Tim de Hoog

Hoi Ruud,

De regels gelden voor Europeanen. Ongeacht of je reageert vanuit Europa, Azië of Amerika.

Dus stel jij reageert vanuit Amerika op een artikel en die reactie wordt wel of niet in Amerika op een server opgeslagen. Dan gelden alsnog de GDPR regels.

Peter Rissing

Gigantisch veel tekst heb ik moeten doornemen, ook bij de EU. Maar nergens wordt de ondergrens aangegeven voor een eenzame vrijwilliger.
Moet ik als organisator ven een eetclub met een bestand van 300 personen er ook een administratie op gaan nahouden i.v.m. met de data (alleen email en telefoonnr.) die ik heb opgeslagen.
En, adressanten toestemming laten geven voor dat opslaan.
Waar oh waar kan ik kan ik dáár info over vinden ?
Wie helpt mij even ?

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond