-

Nieuwe Duitse regels voor webwinkels

Belangrijk nieuws voor wie in Duitsland actief is met zijn of haar webshop: er zijn nieuwe regels van kracht rond het oplossen van conflicten. Dit kan online gebeuren, zodat een dure gang naar de rechter niet meer nodig is.

In het kader van de bescherming van consumenten, een van de speerpunten van de EU, is besloten dat de afhandeling van disputen laagdrempeliger moet worden. De Europese Commissie heeft daarom vorig jaar een online platform opgericht voor alternatieve geschillenbeslechting in Europa. Daar zijn inmiddels meer dan 26.000 geschillen aangemeld, hetzij door de consument, hetzij door de webshop. Daarvan gaat 38 procent over cross-border shopping. De meeste klachten betreffen kleding en schoeisel, gevolgd door luchtvaartmaatschappijen en ICT. Via het platform kunnen vaak dure gerechtelijke procedures worden voorkomen. Over het algemeen is zo’n online procedure eenvoudiger, sneller en goedkoper dan een rechtszaak.

Zoals gebruikelijk is de EU-richtlijn die hieraan ten grondslag ligt, door de Europese lidstaten vertaald in nationale wetgeving. In Duitsland zijn de rechten en plichten van de consument en de webshop vastgelegd in de Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG). Hierin staat ten eerste dat elke webshop in Duitsland sinds 9 januari 2016 op zijn website in het impressum – een Duitse verplichte variant op het Nederlandse colofon – een link moet plaatsen die direct naar het EU-platform leidt. Wie dit niet doet, kan een aanmaning krijgen.

Informatieplicht voor webwinkels

De Duitse wetgever heeft verder bepaald dat de webshop met ingang van 1 februari jl. de consument toegankelijk, duidelijk en begrijpelijk moet informeren over de mogelijkheid van alternatieve geschillenbeslechting. Als de webshop algemene verkoopvoorwaarden vermeldt, dan dient deze informatie daarin te worden opgenomen. Wie is aangesloten bij een nationale geschillencommissie moet dit ook vermelden. Maar die instellingen moeten in veel gevallen nog worden opgericht. In Duitsland zijn er inmiddels zestien arbitragecommissies ingericht, die zich onder andere bezighouden met banken, verzekeringen, advocaten, luchtvaart en nutsbedrijven. De meeste webshops zijn op dit moment aangewezen op de Allgemeine Verbracherschlichtungsstelle, een algemene instantie waar je naartoe kunt als er nog geen branche-specifieke instantie is opgericht.

Het kan overigens zo zijn dat de webshop niet verplicht is deel te nemen aan de alternatieve geschillenbeslechting. Bedrijven met minder dan elf medewerkers in dienst vallen buiten de regels en hebben dus ook geen informatieplicht.

Doorverwijzen naar arbitrage-instantie

Als er een conflict is ontstaan, dat de consument en webshop niet zelf kunnen oplossen, geldt er een aanvullende informatieplicht. De ondernemer moet de consument schriftelijk doorverwijzen naar een toepasselijke arbitrage-instantie met vermelding van het adres en de website van die instantie. Daarnaast moet de ondernemer aangeven of hij verplicht dan wel bereid is deel te nemen aan deze manier van geschillenbeslechting. Als een van beide partijen dat niet is, dan is een gang naar de rechter de enige andere mogelijkheid. Let wel: deze informatieplicht geldt ook voor kleine webwinkels met minder dan elf medewerkers.

Het geschil kun je als volgt aanhangig maken: Wie een klacht heeft, dient deze online op het EU-platform in. De andere partij wordt hierover geïnformeerd. Vervolgens hebben de twee dertig dagen de tijd om gezamenlijk een geschilleninstantie uit te kiezen, waarnaar de klacht wordt doorgestuurd. De geschilleninstantie laat vervolgens binnen drie weken weten of de klacht in behandeling wordt genomen. Het gebruik van het EU-platform is gratis. De geschilleninstanties rekenen meestal wel kosten voor het behandelen van een klacht, hetzij zowel aan de consument als de ondernemer, hetzij alleen aan de ondernemer.

De regels in een notendop

Samenvattend moet elke webshop die in Duitsland actief is aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Publicatie van een link naar het EU-platform voor alternatieve geschillenbeslechting;
  • Bezoekers informeren in de algemene verkoopvoorwaarden of je deelneemt aan de buitengerechtelijke online bemiddeling;
  • Wie elf of meer medewerkers (inclusief part-timers) in dienst heeft, informeert websitebezoekers of je al dan niet bereid of verplicht bent deel te nemen aan geschillenbeslechting en zo ja, om welke instantie het gaat;
  • Als er een conflict is ontstaan en je komt er niet uit met de klant, geeft hem of haar dan informatie over het bestaan van geschillencommissies en de adresgegevens daarvan als je bij zo’n instantie bent aangesloten.

Deel dit bericht

1 Reactie

T. de Bont

Ik lees: ‘Bedrijven met minder dan elf medewerkers in dienst vallen buiten de regels en hebben dus ook geen informatieplicht.’ Een alinea verder staat: ‘Let wel: deze informatieplicht geldt ook voor kleine webwinkels met minder dan elf medewerkers.’ Dit vind ik verwarrend.

Indien ik in Nederland als ZZP-er een webwinkel heb waarop ook Duitse klanten producten (blijken te) kopen en in de algemene leveringsvoorwaarden heb staan dat op alle rechtsbetrekkingen uitsluitend het Nederlands recht van toepassing is, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft en ik volgens de voorwaarden als ondernemer het recht heb om het geschil voor te leggen aan de volgens de Nederlandse wet bevoegde rechter, dan vraag ik me af of hiermee is voldaan aan de nieuwe Duitse regels voor webwinkels. Temeer daar in de voorwaarden is opgenomen dat partijen zich tot het uiterste zullen ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten vooraleer een beroep op de rechter te doen. Duitse klanten kunnen in hun eigen taal hiervan in kennis worden gesteld (aanvinken voorkeurstaal).

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond