-

Verhoog de waarde van je webshop

Webwinkels worden vaak pas gewaardeerd rond een moment van overname: de koper wil weten hoeveel hij moet bieden en de verkoper is benieuwd wat hij kan vragen. Een waardering is echter ook nuttig wanneer een overname niet in het vizier is. Een goede waardering geeft namelijk handvatten om de waarde van een webshop mee te verhogen, zolang de eigenaar deze zelf nog exploiteert.

Discounted Cash Flow

Zoals eerder op Emerce toegelicht is de meest gebruikte methodiek om waarde te bepalen de ‘Discounted Cash Flow’. Kort samengevat rekent deze methode toekomstige vrije kasstromen terug naar de huidige contante waarde, aan de hand van een op te stellen rendementseis.

Winst & Risico

De basis van deze formule bestaat uit twee elementen die zijn opgenomen als de teller en de noemer. Om de resultante van de formule te beïnvloeden dien je deze 2 elementen dus nader te bekijken: Het resultaat valt namelijk hoger uit wanneer de teller (de vrije kasstromen) wordt verhoogd, maar uiteraard óók wanneer de noemer (de rendementseis) wordt verlaagd.

De vrije kasstromen worden allereerst beïnvloedt door het vergroten van de bedrijfswinst (lagere kosten, meer omzet). De rendementseis is te beïnvloeden door de herstructurering (van de organisationele kant) van een webshop. Door de afhankelijkheden van de shop bijvoorbeeld te verminderen, wordt een lager risicoprofiel verkregen en daarmee een lagere rendementseis. Het logische gevolg is een hogere waarde bij gelijkblijvende financiële prestaties. (250 gedeeld door 1,4 is meer dan 250 gedeeld door 1,65)

Om de waarde van hun webshop te verhogen, focussen veel ondernemers vooral op de omzet en de winst. Hoewel dat zonder twijfel belangrijk is, moet het effect van een lager risicoprofiel niet worden onderschat. In dit artikel zal daarom worden besproken hoe de waarde van webshop kan worden verhoogd door de beïnvloeding van dit risicoprofiel.

Het Risicoprofiel

Het risicoprofiel van een webshop komt tot uiting in de hierboven besproken rendementseis. Een shop met een hoger risico vereist een hoger rendement op het geïnvesteerde vermogen omdat de kans dat de investeerder dit vermogen niet (geheel) terugziet groter is dan bij een shop met een lager risico. Het gevolg van deze hogere eis is dan uiteraard een lagere waarde.

Om de rendementseis van een webshop te bepalen, wordt er gewerkt vanuit een algemene webshoppremie. Deze wordt gecorrigeerd voor de specifieke situatie waarin een webshop zich bevindt. Voor die correctie wordt de webshop gescoord op een reeks met elementen, waar een aantal van de belangrijkste van in dit artikel worden toegelicht. Met deze elementen kan je direct aan de slag om de waarde van jouw webwinkel te verhogen.

  1. Afhankelijkheden

De afhankelijkheden zijn zeer bepalend voor de waarde van een webshop. De mate van deze afhankelijkheid wordt onder andere gescoord op:

A – De leveranciersafhankelijkheid: Is de webshop afhankelijk van een monopolist of zijn er juist veel leveranciers die allen vergelijkbare producten kunnen leveren tegen vergelijkbare condities?

B – De samenstelling van traffic: Is de webshop erg afhankelijk van betaalde bezoekersbronnen waar weinig controle over is of komt het merendeel juist binnen via eigen kanalen?

C – De afhankelijkheid van de eigenaar: Heeft de eigenaar specifieke kennis over de markt en/of het assortiment, wat moeilijk overdraagbaar is? 

  1. Historie

Een bekende uitspraak is dat de geschiedenis de beste voorspeller voor de toekomst is. Dat gaat voor webshops in dusverre op, dat een shop met een stabiele omzet over een lange periode als minder risicovol kan worden gezien dan een webshop met volatiele omzet over een korte periode. Als voorbeeld: in 2017 stonden zowel Tel Sell (met een webshop sinds 1996), als ook een webshop in fidget spinners te koop. (een typisch trendgevoelig product) Het zal duidelijk zijn dat Tel Sell met een lange historie en stabiele omzet vele malen beter scoort op dit element dan de shop in fidget spinners.

D – De orderhistorie: Over welke periode kan de onderzochte webshop een orderhistorie tonen en is deze stabiel of volatiel?

  1. Concurrentievoordelen

In de praktijk wordt duidelijk dat veel webshops met een generiek assortiment het moeilijk hebben. De webshops met een goede performance beschikken meestal over een specifiek concurrentievoordeel. Dat kan een eigen productmerk zijn, maar dat kan ook specifieke kennis of relaties zijn. Deze hebben (indien overdraagbaar uiteraard) een positieve invloed.

E – De toetreding barrières: Zijn er hindernissen waardoor nieuwe toetreders zich moeilijker in de markt kunnen positioneren? Dat zouden exclusieve dealerships kunnen zijn of importrechten, maar het kunnen ook de betere inkoopprijzen zijn die alleen worden verkregen bij toenemend inkoopvolume.

F –Het intellectuele eigendom: Heeft de webshop zelf een gevestigd eigen merk in handen? Als klanten dit merk alleen bij deze shop kunnen halen, dan is de toekomst beter voorspelbaar en dat heeft een positieve invloed op de waarde.

Opbouw rendementseis

Om vervolgens tot een rendementseis te komen, wordt ieder aspect gescoord op een schaal waarvan de schaalgrootte afhangt van het belang dat wordt gehecht aan dit aspect. (dat kan bijvoorbeeld 0-5 zijn)

Stel dat de rendementseis wordt bepaald van een webshop die erg afhankelijk is van Adwords. Dan zal de rendementseis voor dit aspect worden gecorrigeerd van 1,20 naar 1,25. Mocht de shop vervolgens ook nog afhankelijk zijn van een beperkte groep leveranciers, dan wordt de rendementseis verder gecorrigeerd van 1,25 naar 1,28. Wanneer alle aspecten op deze wijze de revue zijn gepasseerd, is de rendementseis bepaald voor deze webshop.

Pas de Discounted Cash Flow formule nu eens toe met de huidige vrije kasstromen van je webshop en wisselende rendementseisen. Zo krijg je een beeld van het effect dat het verlagen van het risicoprofiel voor jouw onderneming kan hebben en of het zinnig is om hier eens een periode energie in te steken in plaats van alleen te focussen op meer omzet en winst.

Webshop Waarde App

In de app stores van bekende hosted webshopsoftware als Lightspeed en CCV Shop staat intussen een Webshop Waarde app die is gebaseerd op de gedachtegang die in dit artikel is uitgelegd. Webwinkeliers kunnen hiermee hun eigen webshop waarde volgen en zelf actief naar een hogere waarde sturen.

Door het risicoprofiel van jouw webshop te verminderen, valt de waarde te verhogen. Wanneer de besproken aspecten worden verbeterd van een score onder het gemiddelde naar een voldoende score, scheelt dat zomaar 0.1 punt op de rendementseis. Stel dat deze op 1.40 lag en valt te verbeteren naar 1.30, dan stijgt de waarde van de onderneming (grofweg) met 20%!

Deze waarde verhoging valt natuurlijk ook te realiseren door de vrije kasstromen te verbeteren met 20%. Het is aan de ondernemer welk pad hem/haar het meest opportuun lijkt.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond